เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง